Gepubliceerd woensdag 18-05-2022

Privacy Statement BMTZ

Versie 1 juni 2022

1. INLEIDING

BMTZ is dé beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg!
Om de kracht van het groeiende aantal Biomedisch Technologen die werken in de Nederlandse gezondheidszorg te bundelen, is BMTZ opgericht. Wij zijn van mening dat medische technologie veiliger en effectiever ingezet kan worden. Om dit te bereiken begeeft een Biomedisch Technoloog in de Zorg zich als professional in het gebied tussen technologie in zorgprocessen, zorgprofessionals en management.

BMTZ is gevestigd te Delft aan het Robert Koumansplein 5 en staat ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 51297647.

BMTZ is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens die BMTZ:

 • (bij aanmelding) van haar leden heeft ontvangen;
 • verkrijgt als gevolg van gebruik van de website van de BMTZ of andere digitale kanalen of organisatie van activiteiten;
 • ontvangt van haar leden in het kader van (her)registratie;

BMTZ is lid van FBZ (vakbond voor zorgprofessionals) via VVBZ (vereniging van beroepsorganisaties in de zorg). Indien u lid bent en valt onder de CAO (academische) ziekenhuizen, bent u door het lidmaatschap van de BMTZ automatisch aangesloten bij FBZ en VVBZ. Eveneens is BMTZ aangesloten bij IFMBE (international federation for medical en biological engineering). Uw gegevens worden niet gedeeld met IFMBE.

De leden van BMTZ alsmede de bezoekers en gebruikers van onze digitale kanalen moeten erop kunnen vertrouwen dat BMTZ zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. BMTZ is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

In dit privacy statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u ontvangen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

 

2. PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN VERWERKINGSGRONDEN

Persoonsgegevens

BMTZ ontvangt uw persoonsgegevens of heeft uw persoonsgegevens in het verleden ontvangen, bij uw aanmelding als lid van BMTZ. Daarnaast kan BMTZ persoonsgegevens van u ontvangen hebben via correspondentie en gegevens die BMTZ verkrijgt als gevolg van gebruik van de website van BMTZ of via haar andere (digitale) kanalen of organisatie van activiteiten (bijvoorbeeld een congres).

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. BMTZ verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. NAW-gegevens: titel(s); voorletter(s); voornaam; tussenvoegsel(s); achternaam; privéadres; huisnummer; huisnummer toevoeging; postcode; woonplaats; land;
 2. Overige persoonskenmerken: geslacht; geboortedatum;
 3. Specialisme gegevens: (her)registratie gegevens; naam organisatie/instelling waar lid werkzaam is; typering van het dienstverband;
 4. Communicatiegegevens: telefoonnummer (mobiel) privé en/of werk; e-mail privé en/of werk;
 5. Administratiegegevens: (uniek)lidmaatschapsnummer; facturatiegegevens (bankgegevens).

Doeleinden van de gegevensverwerking

BMTZ verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het voeren van een ledenadministratie van BMTZ en ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen van BMTZ;
 • Om contact te kunnen onderhouden met en tussen leden en de (plaatsvervangend) vertegenwoordigers van commissies, raad, consilium en bestuur van BMTZ;
 • Om informatie omtrent (collectieve) producten en diensten van of vanuit BMTZ toe te sturen welke van belang kunnen zijn voor de leden, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven;
 • Voor historische, statistische en archiefdoeleinden;
 • Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de website van BMTZ of andere (digitale) kanalen die BMTZ gebruikt.

Grondslagen van de gegevensverwerking

BMTZ waarborgt dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen op de gegevensverwerking van toepassing zijn:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens door BMTZ is noodzakelijk in het kader van uw lidmaatschap van de BMTZ. Als lid heeft u statutaire rechten en verplichtingen en voor het uitvoeren en waarborgen daarvan is het noodzakelijk dat BMTZ uw persoonsgegevens verwerkt. De verwerkingsgrondslag betreft zodoende de noodzaak tot uitvoering van een overeenkomst die u als lid bent aangegaan met BMTZ.
 • BMTZ verwerkt uw gegevens tevens met het oog op gerechtvaardigde belangen van BMTZ. Onder deze gerechtvaardigde belangen moeten in ieder geval worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van de statutaire doelstellingen van BMTZ.
 • Indien BMTZ uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hier aangegeven zal gaan gebruiken, dan zal dat uitsluitend plaatsvinden op de grondslag van uw uitdrukkelijke toestemming.

3. MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?

BMTZ gaat discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden voor marketingdoeleinden. BMTZ verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden om haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen, om ervoor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen of omdat BMTZ daartoe wettelijk is gehouden.


VVBZ en FBZ

Wij verstrekken voor zover u valt onder CAO (academische) ziekenhuizen (bepaalde van) door ons verzamelde persoonsgegevens aan de VVBZ en FBZ. VVBZ en FBZ kunnen uw gegevens ook nog aan andere partijen verstrekken. Voor de wijze waarop VVBZ/FBZ omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we u naar het privacy statement van VVBZ en FBZ (https://zorgen.nl/files/2022/01/Privacy-en-cookiebeleid-Vision@Line-2022.pdf en https://www.fbz.nl/privacy-statement/ )

Ledenadministratie, website en digitale kanalen

BMTZ gebruikt diverse digitale systemen waarin beperkt persoonsgegevens (m.n. emailadressen) worden opgenomen. Dit zijn onder andere Gmail ten behoeve van het toezenden van BMTZ nieuwsbrieven en Teams en Zoom voor het faciliteren van digitale overleggen. Ook voor het gebruik van het forum op de website wordt uw email adres gebruikt. Onze websitebeheerder Sowmedia B.V. heeft toegang tot dat email adres. Daarnaast wordt op uw verzoek uw telefoonnummer gebruikt om u toe te voegen aan de Whatsapp-ledengroep. De ledenadministratie wordt gearchiveerd op ‘de stack’ van TransIP. Indien BMTZ andere verwerkers inschakelt zal zij altijd een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat de verwerker conform de wet- en regelgeving uw persoonsgegevens verwerkt en BMTZ daaromtrent instructies kan geven aan de verwerker.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

4. BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden in ieder geval opgeslagen gedurende uw lidmaatschap van BMTZ en kunnen op uw verzoek worden verwijderd na het beëindigen van uw lidmaatschap.

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

BMTZ treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Binnen BMTZ heeft alleen het bestuur toegang tot uw persoonsgegevens.
Een beperkt deel van uw persoonsgegevens zijn voor BMTZ-leden zichtbaar in de ledenlijst op de BMTZ website. Uw privégegevens worden niet getoond in de ledenlijst.

6. WIJZIGING VAN ONS PRIVACY-BELEID

BMTZ kan dit privacy statement wijzigen conform de daarvoor geldende (statutaire) regelingen en procedures. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar, bijvoorbeeld door dit op de website bekend te maken.

7. UW RECHTEN

U heeft het recht BMTZ te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • uw persoonsgegevens te beperken;
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of een derde.

Indien en voor zover BMTZ uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De verwerking van uw persoonsgegevens is evenwel noodzakelijk om lid te kunnen zijn van BMTZ en aangeslotene te zijn van VVBZ en FBZ.

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking door BMTZ bezwaar te maken.

Wij zullen uw verzoek beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft tot slot op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, SOCIAAL MEDIA BUTTONS EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Cookies

BMTZ maakt op haar website geen gebruik van cookies.


Google Analytics

BMTZ maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookies op uw computer, tablet of telefoon. De door de cookies verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de BMTZ ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de BMTZ aanpassingen maken op haar digitale kanalen.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar BMTZ geen toezicht op houdt. BMTZ is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

9. CONTACT

Indien u vragen heeft over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via:
secretariaat@bmtz.nl

Mocht u geen berichten van BMTZ willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden via een bericht aan het secretariaat.