Binnen BMTZ zijn verschillende commissies en werkgroepen die worden gevormd door actieve leden van de vereniging. Ben je lid van BMTZ en wil je ook graag je inzetten in een commissie of werkgroep? Meld je dan aan bij secretariaat@bmtz.nl. 

Op dit moment zijn er de volgende commissies binnen BMTZ:

Scholingscommissie

De Scholingscommissie richt zich op het organiseren van activiteiten voor leden van BMTZ en daarbuiten. Het gaat hierbij voornamelijk om bij- en nascholingsbijeenkomsten en bijeenkomsten die dienen tot het uitwisselen van kennis en ervaring met professionals in hetzelfde werkveld. Ook worden er (informele) netwerkbijeenkomsten gehouden. Je bereikt ze via: activiteiten@bmtz.nl

Deze commissie bestaat uit:

 • Maurice Janssen
 • Stefan Been
 • Chantal van Leijsen
 • Kirstin Blezer
 • Astrid Jentink
 • Armanda Heijneman

Communicatiecommissie

De Communicatiecommissie houdt zich bezig met de verschillende vormen van informatievoorziening en profilering van BMTZ. Zo hebben zij gezorgd voor het nieuwe logo en deze website. Zij zorgen ervoor dat via verschillende media de juiste informatie altijd beschikbaar is en dat interessante nieuwsberichten als eerste bij onze leden bekend zijn.

Deze commissie bestaat uit:

 • Melissa Niemantsverdriet
 • Susanne van Engelen
 • Anne ten Wolde
 • Vacature!!

Vragen of tips voor de commissie kunnen gesteld worden via communicatie@bmtz.nl

Dit emailadres kan ook gebruikt worden voor informatie voor het plaatsen van een vacature op de BMTZ website.

Netwerkcommissie

De Netwerkcommissie richt zich op het opbouwen en onderhouden van zowel een Europees als Internationaal netwerk met buitenlandse beroepsverenigingen voor Biomedisch Technologen in de Zorg (Clinical Engineers). Daarnaast houdt deze commissie contact met andere organisaties die een raakvlak hebben met de BMTZ zoals, de World Health Organization (WHO).

Deze commissie bestaat uit:

 • Vera Overdevest
 • Roland Loeffen

Beroepskwaliteitcommissie

De Beroepskwaliteitcommissie richt zicht op de ontwikkeling van het beroep van Biomedisch Technoloog in de Zorg. Hierbij gaat het om het kwaliteitsregister, het consilium BMTZ en de post-master opleiding. Deze aandachtsgebieden zijn onderling binnen deze commissie verdeeld.

Deze commissie bestaat uit:

 • Frank van Kuijk
 • Wieke van Vuuren
 • Jeanne Klein Koerkamp
 • Karlijn Groenen

Vragen of tips voor de commissie kunnen gesteld worden via beroepskwaliteit@bmtz.nl

Kascommissie

De Kascommissie is een onafhankelijke commissie die de boekhouding van BMTZ controleert, met name de jaarrekening gemaakt door de penningmeester.

Deze commissie bestaat uit:

 • Kim Donkers
 • Loes Nijskens

Werkgroep Congres BMTZ

Het mooiste congres van 2023 ligt al weer even achter ons. De nieuwe werkgroep is nog niet gevormd. T.z.t. zal hier eer informatie verschijnen

Werkgroep Herziening Convenant

NFU, NVZ en FMS hebben afgesproken om het huidige Convenant ‘Veilige Toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg’ en de twee FMS-leidraden over de verantwoordelijkheid van medisch specialisten bij aanschaf, ingebruikname, gebruik, onderhoud en beheer van medische technologie en de Introductie nieuwe interventies in de klinische praktijk (NIKP) te herzien. De reden is dat de leidraden verouderd zijn en onvoldoende geïmplementeerd, het Convenant wordt gezien als te bureaucratisch en heeft onvoldoende draagvlak. Een belangrijke doelstelling is om de bestaande documenten risicogestuurd te simplificeren, de rollen en verantwoordelijkheden beter te beschrijven en de registratielast te minimaliseren. Deze BMTZ werkgroep vormt de klankbordgroep voor de BMTZ-leden die zitting nemen in de landelijke werkgroep ‘Handreiking medische Technologie’.

De werkgroep bestaat uit:

 • Koen Snijders (ook in de landelijke werkgroep)
 • Frank Smit
 • Frank van Kuijk
 • Sharon Nijenhuis
 • Leon Stobbelaar
 • Susanne van Engelen (ook in de landelijke werkgroep)
 • Bianca van Veen
 • Melissa Niemantsverdriet
 • Armanda Heijneman (ook in de landelijke werkgroep)

Werkgroep Infuustechnologie

In deze werkgroep overleggen BMTZ-ers over alle ins-and-outs over infuustechnologie, en worden ervaringen gedeeld over PVE’s, medicatiebibliotheken, koppelingen met patientendossiers en alarmeringssystemen etc. Eveneens geeft deze werkgroep input aan de NVKF leidraad Infuustechnologie. De werkgroep wordt aangevoerd door Anne ten Wolde. Je kunt haar bereiken via Whatsapp.

Landelijk platform zorgalarmering

In deze werkgroep overleggen BMTZ-ers en mensen buiten BMTZ over zorgalarmering vanuit een medisch technisch perspectief. De werkgroep voor voorgezeten door Nikita Kruis. Je kunt haar bereiken via Whatsapp.

Werkgroep 3D-printen

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica is gestart met de ontwikkeling van de leidraad 3D printen voor klinische toepassingen. De leidraad heeft  tot doel om informatie te geven over:
1. De actuele stand van zaken over 3D print toepassingen in Nederlandse zorginstellingen;
2. Wetenschappelijke onderbouwing voor de effecten van de inzet van 3D printen;
3. De randvoorwaarden om 3D printen succesvol in te zetten in zorginstellingen en hoe te starten met 3D printen;
4. Een uniforme werkwijze voor het inzetten van 3D printen in de klinische praktijk binnen de kaders van de geldende wetgeving en richtlijnen in Nederland zoals
de MDR en het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie.

Namens BMTZ neemt Anne Vrancken deel aan de landelijke werkgroep