Wat doen wij

De Biomedisch Technoloog in de Zorg is een organisatiebrede technisch specialist (WO) die op basis van een grondig overzicht over en inzicht in technologisch gerelateerde processen in de zorg, verantwoordelijk is voor het ontwerpen en de continue optimalisatie hiervan in termen van effectiviteit, efficiëntie en veiligheid. De professional legt hierover verantwoording af aan de directie en geeft vanuit zijn verantwoordelijkheid gevraagd en ongevraagd advies over het organisatiebeleid.

De biomedisch technoloog in de zorg kenmerkt zich door zijn focus op de procesbenadering. Deze procesbenadering gebruikt hij/zij om de ziekenhuisbrede inzet van (medische) technologie te optimaliseren en de veilige toepassing hiervan te borgen. Afhankelijk van de organisatie richt de biomedisch technoloog zich als klinisch ondersteunende specialist op (onderdelen van) het interactiegebied tussen de medische technologie-, zorg- en bedrijfskundige processen.

De Biomedisch Technoloog in de Zorg kan zich specialiseren in verschillende gebieden. De belangrijkste zijn hieronder aangegeven:

  • Medische technologie
  • Infrastructuur
  • Informatie technologie
  • Logistiek

Het werkveld van de BMTZ-er…

Het werkveld van de Biomedisch Technoloog  in de Zorg is divers. Heel divers zelfs, maar in essentie komt het neer op de implementatie, ontwikkeling en/of het beheer van een kwalitatieve, veilige en optimale inzet van medische technologie in de patiëntenzorg.

Veel zorginstellingen hebben dan ook een eigen invulling gegeven aan de functie van de Biomedisch Technoloog en de daarbij behorende taken. Zo zijn er Biomedisch Technologen die ziekenhuisbreed zijn gepositioneerd als coördinator medische technologie en werken aan de optimalisatie van het medisch technologie proces binnen het ziekenhuis. Anderen zijn werkzaam op bijvoorbeeld een operatie of radiologie afdeling waar zij bezig zijn met het optimaliseren van producten om beter aan te sluiten bij de wensen van de medisch specialisten. Zo zijn alle BMTZ-ers betrokken bij de levenscyclus van medische technologie welke loopt van aanschaf, ingebruikname tot gebruik, onderhoud en beheer naar uiteindelijk afvoer uit het ziekenhuis.

Veel Biomedisch Technologen zijn nauw betrokken bij de afdelingen Klinische Fysica en Medisch Instrumentele Techniek. De een heeft iets meer een bedrijfskundige insteek dan de ander, welke misschien iets meer technisch georiënteerd aan het werk is. Samen proberen zij met hun multidisciplinaire procesaanpak de medisch technische problemen in het ziekenhuis integraal te benaderen. De Biomedisch Technoloog benadert het volledige systeem en dat houdt dus nooit op bij de deur van één enkele afdeling.

Voor het volledige functieprofiel, zie hier: Functieprofiel BMTZ 20210406